Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2019-10-23 - Składanie prac konkursowych
Łódź  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Zielony Rynek”


Zamawiający:
Miasto Łódź, Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Architekta Miasta, 90 – 430 Łódź, ul. Piotrkowska 113

„Organizatorem” partnerem Konkursu jest:
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 6, 90-924 Łódź, tel.: 42 631 35 33

Podstawowym celem ogłoszonego Konkursu jest wypracowanie optymalnego modelu odzyskania przestrzeni placu i uznanie go za kluczową przestrzeń publiczną, będącą miejscem wypoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Łodzi. Celem Konkursu jest więc znalezienie metody na stworzenie unikalnej, w pełni wartościowej i multifunkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców Polesia. Od Uczestników Konkursu oczekuje się wypracowania rozwiązań przestrzennych, architektonicznych oraz przedstawienia propozycji związanych z funkcjonowaniem obszaru, w tym sugerowanych uzupełnień funkcjonalnych. Prace konkursowe będą więc autorskim rozwinięciem założeń określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Kryteria oceny prac konkursowych:
A) atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzenno-plastycznych płyty placu oraz atrakcyjność i realność rozwiązań w zakresie zielni niskiej i wysokiej – od 0 pkt do 30 pkt;
B) atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzenno-plastycznych budynków hal targowych w tym twórcze wykorzystanie klasycznych zasad kształtowania elewacji – od 0 pkt do 30 pkt;
C) atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych całego założenia – od 0 pkt do 20 pkt;
D) realność przyjętych rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz uwzględnienie rozwiązań proekologicznych – od 0 pkt do 20 pkt.

Terminy:
23.10.2019 r. - składanie prac konkursowych;
06.11.2019 r. - zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników

Nagrody:
I nagroda – 50 000 zł
II nagroda – 40 000 zł
III nagroda – 30 000 zł
Wyróżnienia (łączna pula) – 20 000 zł

Regulamin oraz pliku do pobrania:
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-pn-zielony-rynek-id29724/2019/8/8/

  • 2019-10-28 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Radom  
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-użytkowej dla inwestycji „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY AMFITEATR PRZY UL. PARKOWEJ 1 W RADOMIU”Zamawiający:
Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, e-mail inwest@umradom.pl,
Adres strony internetowej:http://bip.radom.pl

Wymagania ogólne.
a)przedmiotem Konkursu jest opracowanie Koncepcji przebudowy i rozbudowy obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” ze szczególnym uwzględnieniem załączonego do Regulaminu Konkursu Programu Funkcjonalno - Użytkowego umożliwiającej opracowanie Dokumentacji Projektowej.
b)Budynek i obiekty amfiteatru zlokalizowane zostaną na terenie działki ewidencyjnej nr: 25/6, w obrębie – 0040 „Obozisko”, arkusz mapy 28 , przy ul. Parkowej 1 w Radomiu. Zakłada się możliwość ingerencji projektowanych układów komunikacyjnych w pas drogowy ulicy Parkowej części działek nr 25/9 i 27/1
c)front Budynku – skierowany w stronę ulicy Parkowej, pozostałe obiekty amfiteatru (np. widownia, układ komunikacyjny) maksymalnie wpisane w istniejący układ urbanistyczny i ukształtowania terenu .
d)podział funkcjonalny Budynku na obszary/strefy wg załączonego programu PF-U. 2.Wymagania szczegółowe. a)Szczegółowe założenia dla Opracowania Konkursowego określają wytyczne programowe, funkcjonalno-użytkowe wraz z zawartymi w nich wymaganiami wpływającymi na rozwiązania wielobranżowe Budynku i całej nieruchomości m.in. wymagania dotyczące infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego. b)Opracowanie Konkursowe musi umożliwiać wykonanie Dokumentacji Projektowej spełniającej wymogi określone w Projekcie Umowy (zał. do Regulaminu).

Kryteria oceny prac konkursowych:
Kryterium urbanistyczne - 30
Kryterium architektoniczne i funkcjonalne - 30
Kryterium optymalizacji rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych - 20
Kryterium techniczne, eksploatacyjne i ekonomika - 10
Kryterium ceny wykonania dokumentacji projektowej i pełnienia nadzorów autorskich - 10

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 28/10/2019, godzina: 11:00

Nagrody:
Nagroda za zajęcie I miejsca — 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr przy ul. Parkowej 1 w Radomiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.
Nagroda za zajęcie II miejsca — 10 000 zł brutto oraz ewentualne zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr przy ul. Parkowej 1 w Radomiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego” w sytuacji gdy z powodów leżących po stronie Laureata Konkursu niemożliwym jest zawarcie Umowy.
Nagroda za zajęcie III miejsca — 5 000 zł brutto. Szczegóły w zakresie sposoby przyznawania i wypłaty nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Skład Sądu Konkursowego:
Przewodniczący – arch. Wojciech Gęsiak (SARP O. Radom)
Z-ca Przewodniczącego - arch. Paweł Rybak (Architekt Miejski UM Radom)
Sędzia Referent - arch. Mariusz Antos (SARP O. Radom)
Członek Sądu Konkursowego - arch. Janusz Janik (SARP O. Kielce )
Członek Sądu Konkursowego - dyr. Sebastian Równy (Wydział Kultury UM Radom)
Członek Sądu Konkursowego - dyr. Eugeniusz Kaczmarek (Wydz. Inwestycji UM Radom).

  • 2019-10-31 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny z prekwalifikacją kandydatów (dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Ratuszowej w Warszawie


Zamawiający:
PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Ratuszowej w Warszawie.
Program funkcjonalny inwestycji obejmuje funkcję mieszkalną (zabudowa wielorodzinna) z częściowymi usługami w pierwszej kondygnacji nadziemnej wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, Inwestycja będzie realizowane przez Zamawiającego. na dz. ew. nr 152, 153, 154/5 z obrębu 4-12-03, Dzielnica Praga-Północ, Warszawa.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji pod względem rozwiązań przestrzennych (urbanistycznych) i architektonicznych na zadanym terenie i skierowanie jej do realizacji.

Architekci mają do dyspozycji działkę o powierzchni 17 449 m2. Przewiduje się, że może na niej powstać 485 mieszkań. Zakres Inwestycji i opracowania Konkursowego oznaczono na Załączniku nr 11 do Regulaminu.

Działka, której dotyczy konkurs, jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która kończy się 13 listopada 2019 r.

Do kolejnego etapu Konkursu Sąd Konkursowy wyznaczy od 4 do 6 uczestników. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 7 lutego 2020 r.

Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej do dnia 31.10.2019 r

Pula Nagród Podstawowych dla Uczestników Konkursu z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i złożenia prac Konkursowych wynosi od 80.000 do 120.000 PLN brutto. (Stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu, do Etapu II Konkursu zostanie zaproszonych od 4 do 6 Uczestników Konkursu).

W Sądzie Konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele m.st. Warszawy oraz niezależni architekci wskazani przez Oddział Warszawski SARP.

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: konkursRatuszowa@npfr.pl

Regulamin rejestracja oraz pliki do pobrania:
https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursratuszowa/

  • 2019-11-04 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Wrocław  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu


Zamawiający:
PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z garażami w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu.

Program funkcjonalny inwestycji obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji usług w kondygnacji parteru oraz jako samodzielnych obiektów usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. Teren opracowania konkursowego obejmuje obszar objęty obowiązującym planem miejscowym przyjętym Uchwałą NR XVIII/516/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na osiedlu Zakrzów VII we Wrocławiu.

Obszar opracowania konkursowego składa się z części realizacyjnej (Zakres Inwestycji: Teren 1, Teren 2, Teren 3) oraz z części studialnej (działki nie będące własnością Inwestorów a powiązane przestrzennie i funkcjonalnie z terenem Inwestycji opisano jako Teren 4).

Teren 1 stanowi własność MDR Wrocław Zatorska-Odolanowska Sp. z o.o. (Spółka celowa PFRN), Teren 2 oraz Teren 3 to nieruchomości Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Tereny te jako składowe Zakresu Inwestycji, będące przedmiotem jednego, wspólnego opracowania konkursowego stanowią odrębne nieruchomości, których realizacja będzie przebiegać niezależnie. Prace Konkursowe powinny umożliwiać niezależny przebieg ich realizacji.

Jednym z celów konkursu jest wypracowanie wytycznych do zmiany ww. MPZP, w związku z czym Uczestnicy konkursu powinni zaproponować nowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne dla terenu opracowania konkursowego ale zgodne z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia za wyjątkiem Terenu 1 Etap I oraz ewentualnie Terenu 3.

Architekci mają do dyspozycji w przypadku:

Terenu 1 obszar o powierzchni 123 297 m2. Przewiduje się, że może tam powstać nie mniej niż 58 998 m2 PUM oraz 3 844 m2 PUU.
Terenu 2 obszar o powierzchni 115 987 m2. Przewiduje się, że może tam powstać nie mniej niż 46 557 m2 PUM+PUU.
Terenu 3 obszar o powierzchni 13 340 m2.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji lub najlepszych koncepcji pod względem rozwiązań przestrzennych (urbanistycznych) i architektonicznych na zadanym terenie i skierowanie jej lub ich do realizacji.

Zakres Inwestycji i opracowania Konkursowego oznaczono na Załączniku nr 11 do Regulaminu natomiast szczegółowe wytyczne urbanistyczne i architektoniczne do Konkursu zwierają Załączniki nr 10a i 10b do Regulaminu.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która kończy się 18 listopada 2019r.

Do kolejnego etapu Konkursu Sąd Konkursowy wyznaczy od 4 do 6 uczestników.

Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej do dnia 04.11.2019 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 23 marca 2020 r.

Pula Nagród Podstawowych dla Uczestników Konkursu z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i złożenia prac Konkursowych wynosi od 120.000 do 180.000 PLN brutto. (Stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu, do Etapu II Konkursu zostanie zaproszonych od 4 do 6 Uczestników Konkursu).

W Sądzie Konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Miasta Wrocław oraz niezależni architekci wskazani przez SARP Oddział Wrocław.

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: konkursZatorska@npfr.pl

Regulamin, rejestracja oraz pliki do pobrania:
https://nieruchomosci.pfr.pl/konkurszatorska/

  • 2019-11-15 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Szczecin  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie


Zamawiający:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji,koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PomorskiegoUniwersytetu Medycznego w Szczecinie (lub kompleksu budynków), o powierzchni użytkowej wszystkichpomieszczeń (w tym komunikacji, pomieszczeń technicznych, pomocniczych, miejsc postojowych w budynkuitp.) 55 tys. m2 (+/- 10%), wraz z zagospodarowaniem terenu, na działce nr 123/12 obręb 2062, a także budowy parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych na działkach 123/11 i 123/14 obręb 2062 i przebudowy istniejącego parkingu ogólnodostępnego, na działkach 123/10 i 123/8 obręb 2062, przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy – na zasadach określonych w Regulaminie.

Kryteria oceny prac konkursowych:
Jakość rozwiązań przestrzennych - 25
Jakość rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych - 25
Innowacyjność zastosowanych w obiekcie rozwiązań architektonicznych, przestrzennych, funkcjonalnych,technicznych i technologicznych - 25
Ekonomiczność rozwiązań techniczno-funkcjonalnych - 25

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 15/11/2019, godzina: 14:00

Nagrody:
I NAGRODA – 120.000,00 zł brutto
II NAGRODA - 80 000,00 zł brutto
III NAGRODA – 50 000,00 zł brutto
Wyróżnienie – 20 000,00 zł brutto

Skład sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu Konkursowego: dipl. ing. arch. prof. PP Stefan Jan Scholz,
Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego - Członek Sądu Konkursowego: arch. Jerzy Gurawski, Sędzia Referent: arch. Jacek Lenart,
Sędzia Sądu Konkursowego: arch. Karol Barcz,
Sędzia Sądu Konkursowego: prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski,
Sędzia Sądu Konkursowego: mgr inż. Krzysztof Goralski,
Sędzia Sądu Konkursowego: dr hab. n. med. Miłosz Kawa,
Sędzia Sądu Konkursowego: dr Damian Malinowski,
Sędzia Sądu Konkursowego: mgr inż. Katarzyna Lenarcik,
Sędzia Sądu Konkursowego: mgr inż. Andrzej Kałużniak,

Sekretarz Sądu Konkursowego bez prawa głosu: arch. Miłosz Raczyński,
Zastępca Sędziego bez prawa głosu: prof. dr hab. n. med. Anna Jakubowska,
Zastępca Sędziego bez prawa głosu: arch. Marek Szymański.

Szczegóły:
https://bip.pum.edu.pl/artykul/311/1424/konkurs

  • 2019-12-06 - Składanie prac konkursowych
Łódź  
Konkurs jednoetapowy ideowy na opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej budynku mieszkalno-usługowego z zagospodarowaniem terenu położonego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 212/214


Zamawiający:
1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest TEXTIL UNIWERSAL EURO z siedzibą w Zgierzu przy ulicy 1-go Maja 3 kod. 95-100. Firma powstała w roku 1977. Od roku 2004-go prowadzi działalność deweloperską w tym komercjalizacji i rewitalizacji nieruchomości.
2. Informacje o Konkursie zamieszczone są na stronie internetowej :http://eurodom.pl
3. Wszelkie korespondencje związane z konkursem, należy kierować na adres:
Euro DOM, 95-100 Zgierz, ulica 1-go Maja 3, email: eurodom@eurodom.pl

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego ideowego, urbanistyczno-architektonicznego. Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Założenia Ideowe.
Zamiarem organizatora konkursu jest uzyskanie najlepszego z możliwych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych. Inwestycja przy ulicy Piotrkowskiej 212/214 ze względu na prestiżową lokalizację, powinna wnieść w przestrzeń miasta nową wartość. Zadaniem konkursu architektonicznego jest pomoc w jej znalezieniu.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych rozwiązań koncepcji urbanistyczno- architektonicznej dla planowanej inwestycji pod względem: urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym, eksploatacyjnym, komunikacyjnym, ekonomicznymi i wpasowania w istniejące otoczenie.
Projekt powinien uwzględniać najnowsze trendy w budownictwie przy jednoczesnym racjonalnym koszcie realizacji i eksploatacji.
Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dla dalszych prac projektowych i realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Terminy:
15.09.2019 r. Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu Konkursowego na stronie internetowej Organizatora.
03.11.2019 r. Nadsyłanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu
05.11.2019 r. Udzielania odpowiedzi na zadane pytania dotyczące Regulaminu Konkursu
06.12.2019 r. Złożenie prac Konkursowych
13.12.2019 r. Ogłoszenie wyników Konkursu

Sąd konkursowy:
• mgr inż. arch. Wojciech Walter - Przewodniczący Sądu, sędzia referent/pełnomocnik organizatora
• dr. inż. Jan Kozicki - członek sądu
• prof. dr hab. Marek Janiak - Architekta Miasta. członek sądu
• mgr Aleksandra Stępień – Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , członek sądu
• Bartłomiej Klimczak - przedstawiciel organizatora/członek sądu

Sekretarzem Konkursu jest Radosław Błażejewski - przedstawiciel Euro Dom tel. 609 096 473 email: eurodom@eurodom.pl

Nagrody:
W konkursie zostanie/zostaną przyznane nagrody pieniężna o łącznej wartości 10 000 zł, słownie dziesięć tysięcy złotych, w tym nagroda pierwsza w wysokości 6000 zł, słownie sześć tysięcy

Regulamin konkursu oraz załączniki:
https://www.eurodom.pl/

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl