Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2018-08-21 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Bielsko-Biała  
KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY STUDIALNY, JEDNOETAPOWY – NR KONKURSU 980 na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA REJONU PL. FABRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ


Urząd Miasta Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bielsko-Biała ogłasza KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY STUDIALNY, JEDNOETAPOWY – NR KONKURSU 980
na opracowanie
KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA REJONU PL. FABRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Przedmiotem studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej,

Podstawowym celem konkursu jest pozyskanie jak największej ilości koncepcji studialnych i pomysłów na zagospodarowanie rejonu Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej oraz wybranie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego. Prace konkursowe będą wykonywane w celu wykazania potencjału tego fragmentu miasta, jego możliwości użytkowych i atrakcyjności dla Inwestora.

Zamawiający oczekuje od uczestników konkursu współczesnych rozwiązań przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych, zaprojektowanych ze szczególnym poszanowaniem warunków:
- urbanistycznych
- historycznych
- społecznych
- komunikacyjnych

Rozwiązania konkursowe mają stanowić pomoc dla Zamawiającego w planowaniu i wyznaczaniu kierunków polityki przestrzennej i strategii rozwoju Miasta.

Harmonogram konkursu:
01.08.2018 Ogłoszenie konkursu
07.08.2018 Termin składania zapytań do Regulaminu Konkursu
14.08.2018 Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu konkursu
21.08.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
24.08.2018 Weryfikacja dokumentów sprawdzenie oświadczeń i prawidłowości wypełnienia załączników wskazanie terminu ich uzupełnienia
30.08.2018 Termin uzupełnienia dokumentów
31.08.2018 Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych
15.10.2018 Termin złożenia prac konkursowych
29.10.2018 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

Nagrody:
- pierwsza nagroda w wysokości 40 000, - (czterdzieści tysięcy złotych) brutto
- druga nagroda w wysokości 20 000, - (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto
- trzecia nagroda w wysokości 10 000, - (dziesięć tysięcy złotych) brutto
- dwa wyróżnienia w wysokości po 5 000, - (pięć tysięcy złotych) brutto, każde

Regulamin konkursu oraz załączniki do pobrania:
http://sarp.com.pl/node/30

  • 2018-09-10 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Poznań  
Konkurs SARP nr 979 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku Infocentrum zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego i Wołyńskiej


Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
Osoba do kontaktów: Przemysław Woźny, Tel.: +48 618520020, E-mail: poznan@sarp.org.pl
http://www.poznan.sarp.org.pl

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu – twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji urbanistyczno architektonicznej dotyczącej budynku Infocentrum zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjnoprzestrzennym i funkcjonalno-użytkowym. Autor, zespół projektowy najlepszej koncepcji / pracy konkursowej otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonie wielobranżowej dokumentacji projektowej (w tym koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych), niezbędnej do uzyskania decyzji o warunki zabudowy, pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót oraz wykonania robót budowlanych. Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji, która będzie uwzględniała kontekst istniejącego zagospodarowania terenu, który znajduje się wokół obszaru objętego Konkursem, będzie spójna z istniejącymi budynkami Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego oraz będzie szanowała prawa autorskie projektantów Kampusu (architektów; W. Milewskiego, Z. Skupniewicza i L. Sternala)

Kryteria oceny projektów:
Walory urbanistyczno-architektoniczne (kompozycyjno-przestrzenne), umiejętność wpisania nowej kubatury, jego skali w kontekst Kampusu UP.
Walory funkcjonalno-użytkowe budynku Infocentrum, jego atrakcyjność dla studentów i pracowników.
Spełnienie programu funkcjonalnego.
Ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych.
Walory eksploatacyjne.

Terminy:
2018-09-10 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
2018-11-28 Termin składania prac konkursowych
2018-12-14 Ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac

Nagrody:
I Nagroda – 50 000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej
II Nagroda – 30 000 PLN brutto
III Nagroda – 15 000 PLN brutto
Dwa wyróżnienia po 5 000 PLN brutto

Regulamin oraz materialy do pobrania:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-infocentrum-poznan/

  • 2018-09-17 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Ogólnopolski KONKURS  
Mieszkanie Plus szansą na rozwój technologii budowlanych w Polsce


• Rosnące ceny mieszkań w Polsce to efekt m.in. oparcia procesu budowlanego o przestarzałe technologie, braku wystarczającej liczby pracowników i niestabilnych cen materiałów budowlanych.

• Celem programu Mieszkanie Plus jest obniżenie kosztu produkcji mieszkań na rynku.
Stąd potrzeba radykalnego zwiększenia udziału nowoczesnej prefabrykacji, która pozwoli na wzrost efektywności realizowanych inwestycji mieszkaniowych.

• W ramach programu Mieszkanie Plus ruszył konkurs na opracowanie systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej. Wypracowanie nowoczesnych, powtarzalnych rozwiązań technologicznych pozwoli całemu rynkowi zwiększyć skalę realizowanych inwestycji i obniżyć ich koszty.


Konkurs ma na celu przygotowanie podstaw do pełnego wykorzystania potencjału technologicznego i wdrożenia w Polsce współczesnego prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej, zgodnego z podstawową typologią budynków na bazie wcześniej sporządzonych rozwiązań i wytycznych architektonicznych. Prefabrykowany system zabudowy powinien ograniczać czasochłonność wykonywanych prac oraz być spójny technicznie i technologicznie.

– Oczekujemy, że pierwsza, wzorcowa realizacja, prowadzona na podstawie opracowanego systemu prefabrykacji zabudowy mieszkaniowej oraz projektu architektoniczno-urbanistycznego na wybranej przez nas działce, przełamie stereotypy i stworzy nowy obraz budownictwa prefabrykowanegopowiedział Grzegorz Muszyński, wiceprezes BGK Nieruchomości. – Dla tworzenia nowego wizerunku prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej istotną rolę będą miały nie tylko przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, ale również to, co z nich powstanie, czyli dobra jakościowo architektura.

Prefabrykacja jest nowoczesną i efektywną formą budownictwa, która może pomóc skutecznie rozwiązać problem niedoboru mieszkań i rosnących kosztów pracy, przy zachowaniu wysokich standardów realizowanych inwestycji. Wyzwaniem jest fakt, że osiedla z tzw. wielkiej płyty, nastawione na liczbę budowanych mieszkań, a nie ich jakość, na wiele lat zniekształciły obraz budownictwa prefabrykowanego w Polsce. Z uwagi na popełnione wówczas błędy budownictwo to stało się synonimem anonimowej i monotonnej przestrzeni oraz niskiego standardu architektonicznego.

– Dostrzeżenie możliwości zastosowania technologii prefabrykacji w programie Mieszkanie Plus stanowi bardzo racjonalne spojrzenie na rozwiązywanie problemów budownictwa mieszkaniowego w Polscestwierdził Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. – Współczesna prefabrykacja jest skuteczną formą budownictwa mieszkaniowego, wykorzystywaną w wielu wysoko rozwiniętych krajach Europy. Nowoczesna i szybka metoda budowy domów w technologiach prefabrykowanych z pewnością przyczyni się do zwiększenia efektywności w realizacji inwestycji.

Logika przyjętych w konkursie rozwiązań jest inna niż powszechnie przyjęta w polskim procesie projektowym. Najpierw tworzone będą elementy, na ich bazie – sekcje budynków, a dopiero na końcu powstanie finalny budynek. Uczestnicy konkursu będą musieli wskazać m.in. możliwe konfiguracje układów zabudowy, przyjmując różne ustawienia względem stron świata budynków klatkowych, korytarzowych, punktowych i galeriowych. Celem jest, by możliwie różnorodne budynki były realizowane z jak najmniejszej liczby typów powtarzalnych elementów.

– Polska ma ogromny potencjał w rozwoju technologii prefabrykowanych. Nasi producenci od lat są obecni na niezwykle wymagających rynkach skandynawskich, gdzie prefabrykacja jest standardem przy realizacji inwestycji mieszkaniowychpodkreślił Józef Kostrzewski, dyrektor Stowarzyszenia Producentów Betonów. – Liczę, że organizowany przez BGKN konkurs dowiedzie, że poprzez prefabrykację możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości budynków i zwiększenie efektywności cenowej inwestycji. Dzięki temu prefabrykacja może wrócić do łask architektów i inwestorów.

Konkurs jest organizowany przez BGK Nieruchomości, we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Stowarzyszeniem Producentów Betonów.

Terminy:
17 września 2018 - Termin składania zgłoszeń do konkursu
.
5 listopada 2018 - Termin składania prac konkursowych w siedzibie Organizatora - Etap 1
10 grudnia 2018 - Termin składania prac konkursowych w siedzibie Organizatora - Etap 2
14 grudnia 2018 - Planowane ogłoszenie wyników konkursu.

Nagrody:
I Nagroda – 25 000 PLN
II Nagroda – 15 000 PLN
III Nagroda – 10 000 PLN

Szczegóły znajdują się na stronie
https://bgkn.pl/2018-08-08_konkurs_projektu_systemu_prefabrykowanej_zabudowy/

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl