Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2017-10-20 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
  • 2017-10-20 - Składanie prac konkursowych
Pilawa  
Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny budowy wiaty przystanku autobusowego z parkingiem rowerowym na projektowanym parkingu "Parkuj i Jedź"


Zamawiający:
Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego budowy wiaty przystanku autobusowego z parkingiem rowerowym na planowanym Parkingu "Parkuj i Jedź" na działce nr 1289/128 w Pilawie, na podstawie którego sporządzona będzie dokumentacja projektowo-kosztorysowa i realizowane zadanie inwestycyjne.

Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy, a udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny.

Terminy:
2017-10-20 Termin dostarczenia pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym
2017-10-24 Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kryteria oceny pracy konkursowej:
a) oryginalność - 50 pkt.
b) walory przestrzenne - widoczność i ekspozycja obieku - 30 pkt.
c) trwałość i zastosowane materiały - 20 pkt.

Nagrody:
Zostanie przyznana jedna główna nagroda w wysokości 5 000 zł brutto

Regulamin konkursu z załącznikami:
http://pilawa.com.pl/files/Konkurs_architektoniczny.rar

  • 2017-10-23 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gdynia  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni.


Zamawiający:
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 600422641, E-mail: konkurs@arg.gdynia.pl
Adresy internetowe:
http://arg.gdynia.pl/home/wiecej/item/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_architektoniczno_urbanistycznej_budowy_parku_centralnego_z_parki.html

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności; kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem warunków przyrodniczych i krajobrazowych oraz dostosowanie do otoczenia(w ramach tego kryterium oceniania będzie ludzka skala proponowanych rozwiązań, a także możliwość korzystania z przestrzeni przez wiele osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej) – 65 pkt
Walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, infrastruktury, zieleni oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu(w ramach tego kryterium ocenia będzie także łatwość utrzymania obiektów, infrastruktury, zieleni, elementów, zagospodarowania terenu, koszty realizacji i koszty funkcjonowania) – 20 pkt
Racjonalność zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych – 10 pkt
Oryginalność projektu i innowacyjność zastosowanych rozwiązań – 5 pkt(w ramach tego kryterium ocenianie będzie współczesne podejście do projektowania przestrzeni publicznych, zakładające innowacyjność i wieloaspektowość, w tym m.in. zrozumienie obecnego kontekstu miejsca i dotychczasowego wykorzystania przedmiotowego terenu, zorientowanie procesu projektowego na użytkowników Parku Centralnego oraz obszarów z nim sąsiadujących (szczególną uwagę przykładając do wypracowania rozwiązań minimalizujących potencjalne konflikty funkcjonalno-przestrzenne lub im zapobiegających)
Razem 100 pkt.

Terminy:
2017-10-23 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Renata Stelmach - Przewodniczący
2. Tomasz Janiszewski - Sędzia referent
3. Michał Guć - Sędzia
4. Maura Zaworska-Błaszkiewicz - Sędzia
5. Marek Karzyński - Sędzia
6. Barbara Kowalska - Sędzia
7. Marek Łucyk - Sędzia
8. Markos Pagudis - Sędzia
9. Dorota Tuźnik - Sekretarz Sądu Konkursowego

Nagrody:
Pierwsza nagroda w wysokości 30 000 PLN brutto zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac.
Kolejna nagroda (druga nagroda) w wysokości 20 000 PLN brutto może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, który po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmie drugie miejsce w Konkursie.
Kolejna nagroda (trzecia nagroda) w wysokości 15 000 PLN brutto może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, który po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmie trzecie miejsce w Konkursie.
Laureat I nagrody w konkursie będzie zaproszony do udziału w negocjacjach na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę parku centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu.

  • 2017-10-31 - Składanie prac konkursowych
Kraków  
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania północnej części parku rzecznego Aleksandry w Krakowie


Zamawiający:
Gmina Miejska Kraków, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
adres biura i adres do korespondencji:
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, tel. +48 12 201 02 62
Osobą uprawnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu jest Magdalena Ptak (tel. 12
201 02 62, e-mail: konkurs@zzm.krakow.pl).

Nagrody:
− pierwszą nagrodę w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) złotych brutto;
− drugą nagrodę w wysokości 3 000 (trzy tysiące) złotych brutto;
− trzecią nagrodę w wysokości 1 000 (dwa tysiące) złotych brutto;
− dwa wyróżnienia po 500 (pięćset) złotych brutto;

Jury konkursowe w składzie:
1. Piotr Kempf – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,
2. Katarzyna Rajss-Kałużna – Miejski Architekt Krajobrazu, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie,
3. Monika Grądalska – Zespół Projektów Inwestycyjno – Remontowych, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
4. Izabela Sykta – Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
5. Katarzyna Fabijanowska – Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
6. Agnieszka Ozimek – Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
7. Kazimierz Walasz – Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne,
8. Grażyna Fijałkowska – Radna Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim,
9. Wiesław Zając - Komitet Mieszkańców Dzielnicy XII dla Zagospodarowania Terenów Zielonych;

Terminy:
2017-10-31 Termin składania prac konkursowych
2017-11-09 Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy
pokonkursowej

Regulamin konkursu:
http://zzm.krakow.pl/aktualnosci/367-konkurs-na-zagospodarowanie-parku-rzecznego-aleksandry.html

  • 2017-12-01 - Składanie prac konkursowych
Stalowa Wola.  
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli


Zamawiający:
Gmina Stalowa Wola reprezentowana przez Pana Lucjusza Nadbereżnego – Prezydenta Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 34 48

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania w formie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, która stanowić będzie podstawowe wytyczne do opracowania nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru rewitalizacji, a następnie dokumentacji technicznej pozwalającej docelowo zrealizować zadanie związane z rewitalizacją Placu Piłsudskiego i przyległych do niego terenów.

Organizator Konkursu dąży do wyłonienia, poprzez porównanie wielu prac, najlepszego rozwiązania zagospodarowania przedmiotowego obszaru, które wraz z nadaniem pożądanych przez mieszkańców Stalowej Woli funkcji, staną się elegancką wizytówką miasta oraz ciekawą atrakcją dla turystów.

Terminy:
2017-12-01 Składanie prac konkursowych
2017-12-07 Rozstrzygnięcie konkursu

Nagrody:
I Nagroda – 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za zajęcie I-go miejsca
II Nagroda – 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za zajęcie II-go miejsca,
III Nagroda – 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za zajęcie III-go miejsca.

Regulamin konkursu oraz załączniki:
http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1385-14777

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl