Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2017-12-18 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Piotrków Trybunalski  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali sportowej w Piotrkowie Trybunalskim


Zamawiający:
Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
Strona internetowa:http://www.piotrkow.pl
Porozumienie drogą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

Projektowana hala ma posiadać dwustronne trybuny na około 1500 miejsc: ok. 1000 stałych miejsc oraz ok. 500 miejsc na trybunie wysuwanej. Zlikwidowane zostaną słupy obecnie zasłaniające płytę boiska. Obiekt zostanie dostosowany do organizowania zawodów na najwyższym poziomie oraz ma stwarzać możliwość organizowania różnego rodzaju wystaw, pokazów, imprez muzycznych i scenicznych.

Terminy:
2017-12-18 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
2018-03-30 Składanie Prac konkursowych
2018-04-30 Rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników Konkursu

Skład Sądu Konkursowego:
1. mgr inż. arch. Anna Nowak - Przewodnicząca
2. mgr inż. Anna Wierzbowska - Sędzia
3. mgr inż. arch. Roman Wieszczek - Sędzia
4. mgr inż. Wojciech Sobolewski - Sędzia
5. mgr inż. Paweł Wroński - Sędzia
6. mgr Robert Zątak - Sędzia
7. mgr inż. Małgorzata Majczyna - Sędzia
8. mgr Rafał Sałuda - Sekretarz
9. mgr Paulina Maćkowiak - Z-ca Sekretarza

Nagrody:
Firma, która wygra konkurs na opracowanie koncepcji w nagrodę otrzyma zlecenie opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej.

Zwycięzca konkursu na koncepcję do października będzie miał czas na opracowanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. Po uzyskaniu tych dokumentów miasto złoży wniosek dofinansowanie budowy hali ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budowa obiektu najprawdopodobniej wystartuje w 2019 roku.

Wszelkie informacje nt. konkursu “Zasady organizacji i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Hali Relax przy Al. 3-go Maja 6b w Piotrkowie Trybunalskim” dostępne są pod linkiem:

http://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=5&id=1658&x=6&y=1

  • 2017-12-20 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Wrocław  
Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.


Zamawiający:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
przy współpracy
Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich

Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Konkursu: Sylwia Sikora, e-mail: sylwia.sikora@sarp.org.pl
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres:
Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Wrocław, Rynek Ratusz 25, 50-101 Wrocław

Cel i zadanie konkursu:
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji nowej siedziby Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik Konkursu, którego
pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu
dokumentacji projektowej.

Kryteria oceny opracowań studialnych Etapu I Konkursu:
Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:
a) akcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych projektowanej siedziby Muzeum;
b) funkcjonalność przyjętych rozwiązań w kontekście wymogów programowo-funkcjonalnych i użytkowych projektowanej siedziby Muzeum;
c) realność przyjętych rozwiązań;

Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:
d) ekonomika rozwiązań;
e) energooszczędność obiektu (racjonalność proponowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych).

Kryteria oceny prac konkursowych Etapu II Konkursu:

Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:
a) atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych projektowanej siedziby Muzeum;
b) funkcjonalność przyjętych rozwiązań wnętrz obiektu siedziby Muzeum w kontekście wymogów programowo-użytkowych nowej siedziby Muzeum;
c) walory eksploatacyjne przyjętych rozwiązań;
d) realność przyjętych rozwiązań;
e) uniwersalność przestrzeni wystawowych;

Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:
f) ekonomika przyjętych rozwiązań, w relacji kosztów realizacji i kosztów użytkowania;
g) energooszczędność i proekologiczny charakter rozwiązań.

Harmonogram Konkursu:
1. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - do 12.12.2017 do godz. 15.00
2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału - do 20.12.2017 do godz. 15.00
3. Wysłanie zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom - 05.01.2018
4. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych - do 15.01.2018
5. Termin składania opracowań studialnych Etapu I Konkursu - do 28.02.2018 do godz. 15.00
6. Wysłanie zaproszeń do składania prac konkursowych zakwalifikowanym kandydatom - 14.03.2018
7. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych - do 20.03.2018 r. do godz. 15.00
8. Termin składania prac konkursowych Etapu II Konkursu - do 24.04.2018 do godz. 15.00
9. Ogłoszenie wyników konkursu - 30.04.2018 r.

Sąd Konkursowy:
1) Maciej Miłobędzki - Przewodniczący (architekt O/Wr SARP)
2) Maciej Hawrylak - Sędzia referent (architekt O/Wr SARP)
3) Andrzej Poniewierka - Członek (architekt O/Wr SARP)
4) Sędzia SARP
5) Adolf Juzwenko - Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
6) Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia
7) Agnieszka Morawińska - Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
8) Janusz Czop - Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie

Nagrody:
Pula nagród wynosi nie mniej niż 150 000 zł.

I NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł),
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej;
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wyceny prac projektowych SARP regulowanego odrębną umową;
- możliwość zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dodatkowego projektu dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum;

II NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 35 000 zł

III NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie trzech wyróżnień. Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 45 000 zł

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach:
https://ossolineum.pl/index.php/dwuetapowy-konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-na-opracowanie-koncepcji-siedziby-muzeum-ksiazat-lubomirskich-we-wroclawiu/
oraz
http://www.wroclaw.sarp.org.pl

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • 2017-12-28 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli


Zamawiający:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
Osoba do kontaktów: Piotr Krakowski
Tel.: +48 224416100
E-mail: archcompetition@chopin.gov.pl
Główny adres:http://www.archcompetition.chopin.gov.pl

Opis zamówienia:
1.Zadanie konkursowe polega na opracowaniu konkursowym dotyczącym Inwestycji na terenie opracowania konkursowego z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego zawartych w Materiałach do konkursu.

2. Konkurs jest otwarty, dwuetapowy i realizacyjny, tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji.

3. Etap I Konkursu polega na przygotowaniu opracowania studialnego, Etap II Konkursu polega na przygotowaniu opracowania realizacyjnego.

4. Po wyborze w Etapie I Konkursu przez Sąd Konkursowy najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy Konkursu, których opracowania studialne wybrano, zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych w Etapie II Konkursu.

5. Przedmiotem pracy konkursowej w Etapie I Konkursu (etap studialny) jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Materiałach do Konkursu.

6. Przedmiotem pracy konkursowej w Etapie II Konkursu (etap realizacyjny) jest wykonanie w oparciu o rozwiązania przedstawione w Etapie I Konkursu rozwiniętej koncepcji Inwestycji, z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Materiałach do konkursu oraz szczegółowych wytycznych sformułowanych przez Sąd Konkursowy dla Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu.

7. Zaproponowane rozwiązania etapu realizacyjnego Konkursu (Etap II) powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować Program inwestorski zawarty w Materiałach do Konkursu.

8. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, zarówno w Etapie I jak i Etapie II Konkursu, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do Konkursu.

9. Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Zamawiający przewiduje przyznanie nagród dodatkowych/wyróżnień formalnych w postaci nagród pieniężnych przyznanych Uczestnikom Konkursu, zakwalifikowanym do Etapu II Konkursu.

10. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Inwestycji położonego w sąsiedztwie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. Koncepcja architektoniczna musi uwzględniać przestrzenne powiązanie z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina, który jest centralnym punktem otaczającego go zabytkowego parku, w szczególności zaś harmonizować z funkcją miejsca – parku-pomnika stworzonego w latach 20. i 30. XX wieku, dla upamiętnienia wielkiego artysty (patrz Historia Domu Urodzenia F. Chopina i Parku w Żelazowej Woli w: Program inwestorski). Swoim gabarytem powinna wpisać się organicznie w krajobraz, nie dominując otoczenia, co nie wyklucza propozycji architektonicznych o wyrazistej tożsamości. Ukształtowanie terenu, kontekst architektoniczny międzywojennego parku-pomnika i roślinność, tworząca kompozycje zmienne w czasie są istotnymi punktami odniesienia projektu. Kontekst ten powoduje, iż szczególne znaczenie będzie miał walor estetyczny propozycji i jej symbioza z walorami krajobrazowymi otoczenia. Projekt winien uwzględniać zaprojektowanie otaczającej kompozycji szaty roślinnej, która nawiązuje w twórczy sposób do lokalnego krajobrazu i modernistycznego założenia parkowego. Inwestycja winna spełniać wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju (patrz: Program inwestorski).

11. Powstała infrastruktura zostanie dedykowana działalności artystycznej (koncertowej, nagraniowej), edukacyjnej (w tym muzycznej), warsztatowej (kursy mistrzowskie, również pianistyczne) i konferencyjnej.

Terminy:
2017-12-28 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
do 2018-01-19 Zawiadomienie o wynikach klasyfikacji do udziału w I Etapie
do 2018-03-23 Składanie opracowań studialnych I Etap
do 2018-06-15 Składanie prac konkursowych II Etap
do 2018-06-28 Ogłoszenie wyników konkursu

Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
— atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu;
— funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku oraz zagospodarowania terenu w kontekście wymogów programowo-użytkowych,
— zapewnienie właściwych warunków akustycznych,
— harmonijna relacja z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina i Parkiem w Żelazowej Woli,
— czytelność realizacji założeń programowych Organizatora,
— realność proponowanych rozwiązań,
— ekonomika budowy i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla energooszczędnego budynku.

Wyżej wymienione kryteria uporządkowane zostały w kolejności malejącej ich znaczenia.
Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób całościowy zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami Regulaminu Konkursu przypisując punkty w skali od 1 do 100.

Nagrody:
Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi 486 000 PLN brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród (I ÷ III) w Etapie II Konkursu:
I. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 200 000 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,
II. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 150 000 PLN brutto,
III. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 100 000 PLN brutto.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu: Piotr Walkowiak, architekt, przedstawieciel MKiDN.
Zastępca Przewodniczącego Sądu: Ryszard Jurkowski, architekt, przedstawiciel SARP.
Sędzia Referent: Tomasz Konior, architekt, przedstawiciel SARP.
Sędzia: prof. Zofia Chechlińska muzykolog, chopinolog.
Sędzia: Jarosław Szajner, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
Sędzia: Karolina Pacholec, przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Sędzia: prof. John Rink, muzykolog, chopinolog.
Sędzia: dr Artur Szklener, muzykolog, Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Sędzia: Piotr Lewicki - architekt, przedstawiciel SARP.

Regulamin oraz pliki do pobrania:
http://archcompetition.chopin.gov.pl/pl/pliki-do-pobrania

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl