Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2019-12-06 - Składanie prac konkursowych
Łódź  
Konkurs jednoetapowy ideowy na opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej budynku mieszkalno-usługowego z zagospodarowaniem terenu położonego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 212/214


Zamawiający:
1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest TEXTIL UNIWERSAL EURO z siedzibą w Zgierzu przy ulicy 1-go Maja 3 kod. 95-100. Firma powstała w roku 1977. Od roku 2004-go prowadzi działalność deweloperską w tym komercjalizacji i rewitalizacji nieruchomości.
2. Informacje o Konkursie zamieszczone są na stronie internetowej :http://eurodom.pl
3. Wszelkie korespondencje związane z konkursem, należy kierować na adres:
Euro DOM, 95-100 Zgierz, ulica 1-go Maja 3, email: eurodom@eurodom.pl

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego ideowego, urbanistyczno-architektonicznego. Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Założenia Ideowe.
Zamiarem organizatora konkursu jest uzyskanie najlepszego z możliwych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych. Inwestycja przy ulicy Piotrkowskiej 212/214 ze względu na prestiżową lokalizację, powinna wnieść w przestrzeń miasta nową wartość. Zadaniem konkursu architektonicznego jest pomoc w jej znalezieniu.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych rozwiązań koncepcji urbanistyczno- architektonicznej dla planowanej inwestycji pod względem: urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym, eksploatacyjnym, komunikacyjnym, ekonomicznymi i wpasowania w istniejące otoczenie.
Projekt powinien uwzględniać najnowsze trendy w budownictwie przy jednoczesnym racjonalnym koszcie realizacji i eksploatacji.
Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dla dalszych prac projektowych i realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Terminy:
15.09.2019 r. Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu Konkursowego na stronie internetowej Organizatora.
03.11.2019 r. Nadsyłanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu
05.11.2019 r. Udzielania odpowiedzi na zadane pytania dotyczące Regulaminu Konkursu
06.12.2019 r. Złożenie prac Konkursowych
13.12.2019 r. Ogłoszenie wyników Konkursu

Sąd konkursowy:
• mgr inż. arch. Wojciech Walter - Przewodniczący Sądu, sędzia referent/pełnomocnik organizatora
• dr. inż. Jan Kozicki - członek sądu
• prof. dr hab. Marek Janiak - Architekta Miasta. członek sądu
• mgr Aleksandra Stępień – Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , członek sądu
• Bartłomiej Klimczak - przedstawiciel organizatora/członek sądu

Sekretarzem Konkursu jest Radosław Błażejewski - przedstawiciel Euro Dom tel. 609 096 473 email: eurodom@eurodom.pl

Nagrody:
W konkursie zostanie/zostaną przyznane nagrody pieniężna o łącznej wartości 10 000 zł, słownie dziesięć tysięcy złotych, w tym nagroda pierwsza w wysokości 6000 zł, słownie sześć tysięcy

Regulamin konkursu oraz załączniki:
https://www.eurodom.pl/

  • 2019-12-09 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji modernizacji budynku położonego przy pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie


PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji przebudowy budynku biurowego zlokalizowanego przy pl. Starynkiewicza 7/9 (numer ew. 6 obręb 2-01-01) wraz z koncepcją zagospodarowania dziedzińca.

CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej budynku biurowego, przeznaczonego na potrzeby urzędu, wykonanej na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie konkursu.

ZADANIE KONKURSOWE
Zadaniem Uczestników konkursu jest przygotowanie koncepcji architektonicznej budynku biurowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miasta st. Warszawy wraz z koncepcją zagospodarowania dziedzińca.

Wytyczne Zamawiającego wskazane poniżej stanowią zalecenia dla Uczestników konkursów podane w celu możliwie pełnego spełnienia wymagań Zamawiającego. Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego będzie oceniana i punktowana w oparciu o kryterium opisane w pkt 2.1 Rozdziału V regulaminu konkursu.

TERMINY:
do 27 listopada 2019 r. Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków
do 9 grudnia 2019 r. Składanie Wniosków
do 22 stycznia 2020 r. Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu
do 20 lutego 2020 r. Składanie prac konkursowych

KRYTERIA OCENY PRACY KONKURSOWEJ
Funkcjonalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych 40 %
Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego 30 %
Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań 30 %

NAGRODY
I nagroda pieniężna w wysokości 30.000 zł.oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda pieniężna w wysokości 15.000 zł.
III nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł.
oraz pula na wyróżnienia: 5.000 zł

Regulamin i pliki do pobrania:
http://architektura.um.warszawa.pl/konkursstarynkiewicza

  • 2019-12-11 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
 
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.


Zamawiający:
Gas Storage Poland sp. z o.o. ul. Rumska 28, 81-198 Dębogórze
Osoba do kontaktów:
Rafał Mroczkowski E-mail: konkurs-gsp@sarp.org.pl Tel.: +48 504088203
Adresy internetowe:https://ipi.gasstoragepoland.pl

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego realizacyjnego, w którym uczestnicy konkursu składają wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie a organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych wszystkich uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie. Na podstawie jego rozstrzygnięcia, w wyniku przeprowadzonego postępowania, zostanie zlecone opracowanie dokumentacji, co zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej albo negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

Terminy:
19.11.2019 r. Ogłoszenie o konkursie
29.11.2019 r. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu
11.12.2019 r. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie
16.03.2020 r. Składanie prac konkursowych
27.03.2020 r. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu

Nagrody:
1. pierwsza nagroda – 50 000,00 PLN brutto;
2. druga nagroda – 30 000,00 PLN brutto;
3. trzecia nagroda – 20 000,00 PLN brutto;
oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej albo nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej,
oraz wyróżnienia pieniężne dla nie więcej niż dla 2 prac konkursowych w wysokości 10 000,00 PLN brutto,- każde

Regulamin konkursu oraz pliki do pobrania:
http://www.sarp.org.pl/konkurs-gsp/regulamin_konkursu/

  • 2020-02-24 - Składanie prac konkursowych
Wrocław  
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu ulicy Komuny Paryskiej wraz z przestrzeniami publicznymi na styku ulic Kościuszki (plac trójkątny) i Pułaskiego we Wrocławiu.


Konkurs SARP 993 jest częścią projektu Aku.ura Miasta.

Sąd Konkursowy:
- Piotr Kostka – SARP O/Poznań, przewodniczący
- Maciej Hawrylak – SARP O/Wrocław, sędzia referent
- Katarzyna Dobiecka – SARP O/Wrocław
- Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocławia
- Daria Kieżun – SARP O/Wrocław
- Monika Kozłowska-Święconek – Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności
- Magdalena Nawara – Przewodnicząca Rady Osiedla Przedmieście Oławskie
- Mikołaj Smoleński – SARP O/Wrocław
- Anna Sroczyńska – Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia
- Beata Urbanowicz – Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta Wrocławia

Zastępca sędziego - Liliana Krzycka – SARP O/Wrocław
Sekretarz Konkursu - Sylwia Sikora – SARP O/Wrocław

Nagrody:
I NAGRODA – 12.000 PLN brutto
II NAGRODA – 7.000 PLN brutto
III NAGRODA – 5.000 PLN brutto
WYRÓŻNIENIA – 3.000 PLN brutto

Terminy:
Ogłoszenie konkursu: 07.11.2019
Składanie pytań do regulaminu: do 21.11.2019 do g. 16.00
Składanie pytań w sprawach merytorycznych: do 29.11.2019
Składanie prac konkursowych: do 24.02.2020 do godz. 16.00
Rozstrzygnięcie konkursu: 06.03.2020

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi i merytorycznymi:
https://www.dropbox.com/sh/9f85gy3dbow0tta/AAC9pxS5HSe5B_FtoEgdgm7wa?dl=0

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl