Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2018-10-22 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”


Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski Tel.: +48 51805157/+48 228278712, E-mail: konkursy@sarp.org.pl
Adresy internetowe: www.uw.edu.pl

Kryteria oceny projektów:
Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 35 % Najwyższą ocenę uzyska praca, która zaproponuje najlepsze dopasowanie architektury i użytych materiałów do kontekstu historycznego. Ponadto wyżej ocenione zostaną opracowania konkursowe zapewniające rozwiązanie aktywizacji przestrzeni kampusu na poziomie parteru projektowanego budynku. Maksymalna liczba punktów wynosi 35.
Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku – 35 %
Za najlepsze rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają optymalne rozwiązania funkcji budynku, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną. Maksymalna liczba punktów wynosi 35.
Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku – 30 %
Za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego użytkowania budynku, wymagające najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie budynku, z jak najrzadszą koniecznością wymiany urządzeń. Maksymalna liczba punktów wynosi 30.

Terminy:
2018-10-22 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 PLN netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
II. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 14 000,00 PLN netto (słownie: czternaście tysięcy złotych),
III. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 PLN netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia(minimum 2 Uczestników konkursu) na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.
Organizator przewiduje możliwość przyznania dwóch wyróżnień po 5 000,00 PLN netto każde.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu: arch. Piotr Śmierzewski, przedstawiciel SARP
Zastępca Przewodniczącego Sądu: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW
Sędzia Referent: arch. Piotr Szaroszyk, przedstawiciel SARP
Sędzia: prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, przedstawiciel UW
Sędzia: mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW
Sędzia: arch. Mikołaj Kołacz, przedstawiciel UW
Sędzia: arch. Michał Sikorski, przedstawiciel UW
Sędzia: arch. Mateusz Świętorzecki, przedstawiciel SARP
Sędzia: arch. Jerzy Uścinowicz, przedstawiciel SARP
Organizator powołał Sędziów Zapasowych w osobach: - mgr Anna Kwaśniewska-Twardziak, przedstawiciel UW (bez prawa głosu)
- arch. Szymon Kalata, przedstawiciel SARP (bez prawa głosu)

  • 2018-10-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gdańsk  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego


Zamawiający:
Gmina Miasta Gdańsk, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Osoba do kontaktów: Iwona Bujalska Tel.: +48 583236129, E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Główny adres: www.um.gdansk.pl

Kryteria oceny projektów:
1) Trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem.
2) Uwzględnienie potrzeb mieszkańców, zawartych w wytycznych znajdujących się w Części B Regulaminu konkursu.
3) Komfort i atrakcyjność użytkowania.
4) Realność proponowanych rozwiązań.
5) Kontekst historyczny.
6) Ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji.
Kryteria opisane w pkt 1)-4) powyżej, będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako kryteria kluczowe i punktowane w skali 0-20 punktów każde.
Kryteria opisane w pkt 5)-6) powyżej, będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako kryteria dodatkowe i punktowane w skali 0-10 punktów każde.

Terminy:
2018-10-30 Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
2019-01-25 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
Pierwsza nagroda 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
Druga nagroda 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
Trzecia nagroda 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Jacek Jabłoński - p.o. Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Anna Golędzinowska - Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
Joanna Sidorczak-Heinsohn - Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Michał Szymański - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Wiesław Czabański - Stowarzyszenie Architektów Polskich
Monika Rościszewska - Biuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Rózga-Micewicz - Biuro Rozwoju Gdańska
Dorota Kamrowska-Załuska - Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl