Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2018-02-26 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Stargard  
Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej - Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie


Zamawiający:
Gmina - Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefan Czarnieckiego 17, 73–110 Stargard
adres strony www:http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
kontakt e-mail: zamowieniapubliczne@um.stargard.pl
Sekretarz:
Sylwia KULECZKO – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, tel. 91 577 09 01, e-mail: s.kuleczko@um.stargard.pl
Zastępca sekretarza:
Marta LEWANDOWSKA - FELISIAK – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, tel. 91 834 10 81, e-mail: m.felisiak@um.stargard.pl

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu przeznaczonej do realizacji koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej Pomnika o charakterze patriotycznym wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na terenie parku miejskiego przy skrzyżowaniu ulic: Kazimierza Wielkiego i Marii Skłodowskiej-Curie w Stargardzie.

Koncepcja ideowa:
„STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE”
- Pomnik idei, a nie zdarzenia, czy też konkretnej osoby,
- Pomnik powinien być realizacją, z którą identyfikować się będą wszyscy Stargardzianie, wszyscy Polacy, powinien łączyć, a nie dzielić,
- patriotyzm należy rozumieć bardzo szeroko, jako pracę na rzecz Ojczyzny, dla dobra kraju i narodu, walkę o Jej Niepodległość, wierność zasadom, wypełnianie obowiązków obywatelskich, społecznych, politycznych, zawodowych.

Terminy:
31.01.2018 - Ogłoszenie konkursu
do 19.02.2018 - Składanie pytań dot. wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
do 21.02.2018 - Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące wniosków
do 26.02.2018 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (do godziny 15:00)
do 02.03.2018 - Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu bądź nie do udziału w konkursie i zaproszenie do złożenia prac konkursowych
do 09.03.2018 - Składanie pytań przez Uczestników dotyczących Regulaminu
do 14.03.2018 - Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Regulaminu
do 24.04.2018 - Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie (do godziny 15:00)
do 12.05.2018 Rozstrzygnięcie konkursu, w tym:
- wybór 3 najlepszych równorzędnie nagrodzonych prac,
- konsultacje społeczne,
- ogłoszenie wyników

Nagrody:
Organizator konkursu przewiduje:
1) przyznanie do trzech równorzędnych nagród w wysokości 10 000 zł brutto,
2) przyznanie po konsultacjach społecznych I NAGRODY (wynagrodzenie za projekt i realizację pomnika) dla jednego z trzech autorów koncepcji, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, wskazaną do realizacji oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Sąd Konkursowy:
Przewodniczący Sądu Konkursowego
prof. dr hab. inż. arch. Konrad KUCZA - KUCZYŃSKI - SARP Warszawa
Sędzia Referent
mgr inż. arch. Marek ORŁOWSKI – SARP Szczecin
Pozostali członkowie Sądu Konkursowego:
dr hab. Waldemar WOJCIECHOWSKI – profesor nadzwyczajny, prorektor ds. artystycznych, studenckich i współpracy międzynarodowej Akademii Sztuki w Szczecinie
mgr Stanisław BIŻEK – rzeźbiarz, Związek Polskich Artystów i Plastyków Oddział w Szczecinie
mgr Olga Ewa KULESZA SZERNIEWICZ – Zachodniopomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
mgr Mirosław OPĘCHOWSKI - historyk sztuki, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Muzeum w Stargardzie
mgr Monika JAROSZ – architekt krajobrazu Ogrodnik Miejski, Zakład Usług Komunalnych w Stargardzie
mgr inż. arch. Małgorzata RUSZKIEWICZ-KWAPIEŃ - Architekt Miejski, Urząd Miejski w Stargardzie

Regulamin konkursu oraz pliki do pobrania:
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=szczeg&idzp=429

  • 2018-02-27 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Szczecin  
Konkurs SARP nr 978 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na Prawobrzerzu


Zamawiający:
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie.
ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin, ul. Mariacka 10.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami konkursu jest Sekretarz konkursu: mgr. inż. arch. Wioletta Boroń tel. 501 163 959, e-mail: biblioteka-szczecin@architektsarp.pl

Zamawiający będzie przekazywał wszystkie informacje dotyczące konkursu oraz komunikował się z Uczestnikami konkursu wyłącznie poprzez stronę internetową konkursu:
http://www.szczecin.sarp.org.pl/biblioteka/.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

Celem konkursu jest wybranie, spośród złożonych prac konkursowych, koncepcji urbanistyczno – architektonicznej będącej najlepszej propozycją zabudowy i zagospodarowania terenu, poprzez ujęcie projektowe spójne z programem funkcjonalno – użytkowym i eksploatacyjnym MBP oraz planowanymi kosztami, która zapewni:
- optymalne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
- atrakcyjną przestrzeń publiczną,
- optymalną realizację zadań statutowych Organizatora (zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych),
- poprawę warunków zamieszkania i estetyki otoczenia w sąsiedztwie MBP.

Terminy:
02.02.2018 - Ogłoszenie Konkursu
do 13.02.2018 - Zadawanie pytań dotyczących warunków uczestnictwa w konkursie
do 20.02.2018 - Odpowiedzi na pytania dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie
27.02.2018 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
do 06.03.2018 - Powiadomienie Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie
do 20.03.2018 - Ostateczny termin składania pytań w sprawie prac konkursowych
do 27.03.2018 - Odpowiedzi na pytania uczestników
do 15.05.2018 - Termin złożenia prac konkursowych
do 25.05.2018 - Ogłoszenie wyników konkursu

Kryteria oceny prac konkursowych:
1) jakość rozwiązań architektonicznych – przestrzennych (waga: od 0 do 40 punktów)
2) jakość rozwiązań funkcjonalno - użytkowych (waga: od 0 do 30 punktów)
3) walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań (waga: od 0 do 20 punktów)
4) nowatorstwo i oryginalność rozwiązań (waga: od 0 do 10 punktów)

Sąd Konkursowy w składzie:
arch. Andrzej Bulanda - Przewodniczący Sądu (SARP O/Warszawa)
arch. Tomasz Sołdek - Sędzia - Członek (SARP O/Szczecin)
arch. Ireneusz Lech - Sędzia Referent (SARP O/Szczecin)
arch. Jarosław Bondar - Sędzia - Członek (Architekt Miasta, Urząd Miasta Szczecin)
Krzysztof Marcinowski - Sędzia - Członek (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie)
Agata Stankiewicz - Sędzia - Członek (Dyrektor Wydziału Kultury Urząd Miasta Szczecin)
Jadwiga Kimber - Sędzia - Członek (Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urząd Miasta Szczecin)
arch. Wioletta Boroń - Sekretarz konkursu (SARP O/ Szczecin)

Nagrody:
1 nagroda: 35 000 zł brutto (trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
2 nagroda: 25 000 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto)
3 nagroda – 10.000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto)
2 wyróżnienia : po 5.000 zł brutto za każde wyróżnienie (pięć tysięcy złotych brutto).

Regulamin konkursu oraz załączniki do pobrania:
http://www.szczecin.sarp.org.pl/biblioteka/

  • 2018-02-27 - Nowy termin- Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Poznań  
Konkurs SARP Nr 977 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu


Zamawiający:
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w Poznaniu (WCO) ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Organizator:
Organizatorem Konkursu, któremu Zamawiający powierza przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu jest:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Poznaniu
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
tel./fax. +48 / 61 852 00 20
e-mail: poznan@sarp.org.pl,

Strona internetowa Konkursu:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-wco-poznan

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu – twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji architektoniczno - urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu, zgodnie z granicami opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji rozwiązania nowego budynku o funkcji ambulatoryjnej, zabiegowo – diagnostycznej z powiększeniem bloku operacyjnego, będącego rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego.

Z uwagi na położenie przyszłej inwestycji w ścisłym centrum miasta Poznania, zgodnie ze wskazaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, nowy budynek powinien zostać wkomponowany w obręb działki, tworząc harmonijną kontynuację zabudowy. Budynek Ambulatoryjny musi być dostosowany gabarytami do sąsiadującej zabudowy. Nowa kubatura powinna wpisywać się harmonijnie w istniejący kontekst urbanistyczny. Centrum miasta Poznania w obrębie ulic: Królowej Jadwigi, Towarowej, Mostu Dworcowego, Roosevelta, Pułaskiego, Armii Poznań, koryta rzeki Warty – stanowi zabytkowy zespół urbanistyczno – architektoniczny z układem ulic i zabudową wpisany do rejestru pod nr A 231, decyzją z dnia 14 marca 1980 roku.

Nowy Budynek Ambulatoryjny (wraz z garażem podziemnym) należy zaprojektować z uszanowaniem praw autorskich, jako wielofunkcyjny obiekt służby zdrowia połączony z istniejącą zabudową Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO) poprzez budynek Centralnego Bloku Operacyjnego (CBO). Nowy obiekt zostanie dobudowany bezpośrednio (i połączony funkcjonalnie) z częścią szpitala WCO zaprojektowaną w 1998 roku przez poznańską Pracownię Architektoniczną Ewy i Stanisława Sipińskich – główny projektant prowadzący temat – dr arch. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej. Obiekt został zrealizowany w latach 1999 – 2006.

Nowy Budynek Ambulatoryjny zlokalizowany zostanie na ostatniej dostępnej rezerwie terenu dla WCO. Dlatego konieczne jest uwzględnienie w projekcie także potrzeb technicznych i gospodarczych wynikających ze specyfiki i skali działalności kompleksu WCO. Praca konkursowa powinna zapewnić racjonalne wykorzystanie terenu przeznaczonego pod zabudowę.

Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym, wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu.
I tak ocenie będą podlegały:

1. Walory urbanistyczno - architektoniczne (kompozycyjno - przestrzenne), umiejętność wpisania nowej kubatury w kontekst przestrzenno – historyczny - wartość max. 20 pkt
2. Walory funkcjonalno – użytkowe z uwzględnieniem technologii medycznej - wartość max. 30 pkt
3. Spełnienie wskazanego programu funkcjonalnego - wartość max. 30 pkt
4. Ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych – wartość max. 10 pkt
5. Umiejętne uszanowanie i dostosowanie się do stylistyki architektonicznej istniejącego budynku CBO oraz sposób połączenia nowego budynku z budynkiem istniejącym - wartość max. 10 pkt

Łączna ocena pracy przy maksymalnych wartościach we wszystkich kryteriach może wynosić 100 pkt. Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.

Sąd konkursowy:
Przewodniczący Sądu
- arch. Krzysztof Gorgoń – SARP Katowice, Śląska OIA RP

Sędzia referent
- arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

Członkowie
- dr n. med. Beata Adamczyk – WCO - Starszy Asystent – Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi
- lek med. Piotr Martenka – WCO - Zastępca Ordynatora Oddziału Radioterapii Onkologicznej I
- dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. nadzw. PP - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
- arch. Piotr Kostka - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
- mgr inż. Tadeusz Krzymański – WCO - Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

Zastępca sędziego
- inż. Małgorzata Kołodziej – Sarna – WCO - Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych
- arch. Michał Kapturczak – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

Sekretarz Konkursu
- arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

Terminy:
23 stycznia 2018 r. Ogłoszenie Konkursu
do 16 lutego 2018 r. Składanie pytań w sprawach formalnych
do 22 lutego 2018 r. Składanie pytań w sprawach formalnych
do 19 lutego 2018 r. Odpowiedzi na pytania w sprawach formalnych
do 26 lutego 2018 r. Odpowiedzi na pytania w sprawach formalnych (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
do 21 lutego 2018 r. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
do 27 lutego 2018 r. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
9 marca 2018 r. Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu
15 marca 2018 r. Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu
20 i 27 marca 2018 r. Wizja lokalna (termin do wyboru)
do 6 kwietnia 2018 r. Składanie pytań w sprawach merytorycznych
do 11 kwietnia 2018 r. Odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych do 11 kwietnia 2018 r.
(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
9 maja 2018 r. Termin składania prac konkursowych

Ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa,
28 maja 2018 r. Otwarcie wystawy prac
28 maja -15 czerwca 2018 r. Wystawa pokonkursowa

Nagrody:
I NAGRODA – 20.000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej
II NAGRODA – 20.000 PLN brutto
III NAGRODA – 10.000 PLN brutto
cztery wyróżnienia po 5.000 PLN brutto

  • 2018-03-09 - Termin rejestracji do konkursu
Ogólnopolski  
Mieszkanie Plus: Konkurs na modelowy dom jednorodzinny


BGK Nieruchomości S.A. realizując rządowy program Mieszkanie Plus po raz kolejny sięga po pomysły architektów. Głównym zadaniem w konkursie, który ruszył 2 lutego, jest opracowanie koncepcji modelowego domu jednorodzinnego. Najlepsze rozwiązania zostaną zrealizowane w postaci domów prototypowych. Partnerem konkursu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przed uczestnikami konkursu postawiono zadanie zaprojektowania modelowego, przyjaznego do życia domu jednorodzinnego w czterech kategoriach: (I) dom szeregowy, (II) dom bliźniaczy, (III) dom wolnostojący, (IV) dom wolnostojący w gminach wiejskich.

Konkurs będzie realizowany w dwóch równoległych ścieżkach:
• skierowanej do pracowni architektonicznych i projektowych,
•adresowanej do uczelni technicznych i instytutów naukowych, działających przy ośrodkach akademickich, które zajmują się działalnością projektową.

Nagrody:
• I nagroda pieniężna w wysokości 25 000 PLN
• II nagroda pieniężna w wysokości 15 000 PLN
• III nagroda pieniężna w wysokości 10 000 PLN
• 6 wyróżnień po 5 000 PLN każde

Inicjatywa podjęta przez BGK Nieruchomości jest kolejnym impulsem do budowania pomostu pomiędzy światem nauki i biznesu. Innowacyjne państwo można budować jedynie w oparciu o ścisłą współpracę tych dwóch środowisk i sprawnym transferze wiedzy w kluczowych dziedzinach gospodarki –podkreślił Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Potrzebujemy nowatorskich rozwiązań, zwłaszcza w zakresie tak bliskim każdemu człowiekowi jakim jest funkcjonalny i wygodny dom dla rodziny. Wierzę, że temat zaproponowany w tym konkursie będzie bodźcem dla ośrodków naukowych w całym kraju, do przestawienia się na innowacyjne tory.

Projektowane w ramach konkursu domy jednorodzinne mają być dostosowane do potrzeb rodziny w modelu 2+3. Zaproponowane koncepcje powinny charakteryzować nie tylko oryginalnością i atrakcyjnością rozwiązań architektonicznych, ale także elastycznością przestrzeni, która będzie dostosowywać się do zmieniających się w czasie potrzeb.

Wierzymy, że w Polsce można budować estetyczniej, efektywniej i ekonomiczniej. Dlatego kontynuujemy nasz dialog z polskimi uczelniami, bo jesteśmy przekonani, że w ich murach drzemie ogromny potencjał innowacyjności, którego krajowy rynek mieszkaniowy tak bardzo potrzebuje – zaznaczał Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości. – Do udziału w konkursie zapraszamy także architektów, którzy zechcą kreatywnie podejść do projektowania. Nagrodzimy rozwiązania innowacyjne zarówno w zakresie funkcjonalności przestrzeni, trwałości, energooszczędności, ale także dające możliwość szybkiej realizacji prac budowlanych.

Uczestnicy konkursu, których prace zostaną uznane za najlepsze otrzymają zaproszenie do udziału w postępowaniu z wolnej ręki na wykonanie prototypu domu na działce wybranej przez BGK Nieruchomości. Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie oferty programu Mieszkanie Plus dla małych i średnich gmin, w których dominuje budownictwo jednorodzinne.

Rejestracja zgłoszeń zakończy się 9 marca br., a 14 maja poznamy zwycięzców konkursu.

Regulaminy i rejestracja:
https://bgkn.pl/konkurs-mnsw/

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl