Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2017-05-26 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Kosakowo  
Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podgórzu przy ul. Szkolnej, gm. Kosakowo.


Zamawiający:
Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
adres poczty elektronicznej: zamowienia@kosakowo.pl

Forma konkursu:
Konkurs otwarty, jednoetapowy z przyjmowaniem wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i kwalifikacją uczestników.

Terminy:
2017-05-26 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-06-05 Zakończenie kwalifikacji uczestników konkursu
2017-07-24 Składanie prac konkursowych
2017-08-14 Ogłoszenie wyników konkursu

Kryteria oceny prac konkursowych:
K1 - walory architektoniczne, funkcjonalno-użytkowe oraz technologia wykonania inwestycji - waga 40%
K2 - funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań dla zagospodarowania terenu otaczającego budynek, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskanej liczby miejsc parkingowych - waga 20%
K3 - walory ekonomiczne - waga 30%
K4 - cena opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - waga 10%

Nagrody:
Nagroda I - 20 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Nagroda II - 10 000 zł
Nagroda III - 5 000 zł

Regulamin oraz dokumenty do pobrania:
http://bip.kosakowo.pl/view.php?menu=225

  • 2017-05-29 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gdańsk  
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY GDAŃSKIEJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ (GIWK) - UL. GRODZA KAMIENNA 2 W GDAŃSKU


Zamawiający:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, ul. Kartuska 201 w Gdańsku, NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339 KRS 0000216612 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Strona www:http://www.giwk.pl/article/79242_KONKURS_ARCHITEKTONICZNY_GRODZA_KAMIENNA.htm

Konkurs objęty jest patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże” z siedzibą w Gdańsku
Biuro konkursu: Siedziba Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże” Targ Węglowy 27, 80-386 Gdańsk, tel. +48 58 301-41-52, fax 48 58 301-04-53 www.gdansk.sarp.org.pl
Osoby upoważnione do kontaktów z Uczestnikami konkursu:
Sekretarz konkursu: arch. Joanna Wciorka-Konat, członek SARP O/„Wybrzeże”,
Sekretarz konkursu: Magdalena Chabowska, specjalista ds. inwestycji, GIWK,
Z-ca Sekretarza konkursu: arch. Marcin Poklewski Koziełło, członek SARP O/„Wybrzeże”.

Konkurs jest otwarty, dwuetapowy, studialno – realizacyjny

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu siedziby Spółki GIWK zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Grodza Kamienna 2, na działce nr 279/3 (w granicach określonych na załączniku mapowym), zgodnej z oczekiwaniami Organizatora, z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno w mieście Gdańsku) oraz z wytycznymi konserwatorskimi - zawartymi w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu.

Terminy:
2017-05-29 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-06-08 Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji
2017-07-21 Termin składania prac I etapu konkursu
2017-07-31 Termin ogłoszenia wyników I etapu konkursu
2017-09-12 Termin składania prac II etapu konkursu
2017-09-20 Ogłoszenie wyników konkursu

I etap konkursu zakończy się zakwalifikowaniem 3 - 5 zespołów do II etapu konkursu

Nagrody II etap:
I nagroda: 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto) + zaproszenie do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego
II nagroda: 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych brutto)
III nagroda: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych brutto) oraz zwrot kosztów udziału w Konkursie dla pozostałych Uczestników II etapu Konkursu: 3.000 (trzy tysiące złotych netto)

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania:
http://bip.giwk.pl/article/16690_Koncepcja_urbanistyczno-architektoniczna_Grodza_Kamienna_2.htm/

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl