Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2019-05-06 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Wrocław  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi


Zamawiający:
Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław
Osoba do kontaktów: Marta Kwapisz Tel.: +48 717710919, E-mail: przetargi@wi.wroc.pl
Adres internetowy: http://www.wi.wroc.pl

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi.

Zaproponowane rozwiązania części realizacyjnej Konkursu powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować przekazane przez Organizatora wytyczne funkcjonalno-użytkowe.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi zakończonego wyłonieniem laureatów Konkursu.

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz

Z elementami towarzyszącymi, która będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
a) atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektoniczno-funkcjonalnych – wartość max. 70 pkt.
b) ekonomika przyjętych rozwiązań, w odniesieniu do kosztów realizacji i kosztów użytkowania - wartość max. 30 pkt.

Terminy:
2019-05-06 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2019-09-05 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 45 000 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie Dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.
II Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 35 000 PLN brutto
III Nagroda — kwota pieniężna w wysokości 25 000 PLN brutto

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie trzech wyróżnień. Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na te wyróżnienia wynosi 35 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł).

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1) Kazimierz Łatak - Przewodniczący (architekt O/SARP)
2) Marcin Dziewoński - Sędzia referent (architekt O/SARP)
3) Bogusław Wowrzeczka - Sędzia SARP (architekt O/SARP)
4) Anna Sroczyńska - przedstawiciel Zamawiającego
5) Jolanta Szczepańskia - przedstawiciel Zamawiającego
6) Piotr Fokczyński - przedstawiciel Zamawiającego
1) Andrzej Poniewierka (architekt O/SARP)- zastępca Sędziego Konkursowego
2) Dariusz Mastalerz – przedstawiciel Zamawiającego
Sekretarz Konkursu - Sylwia Sikora

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu udostępnionym na
http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/p_18_2019/index.html

  • 2019-05-10 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Reguły  
Dwuetapowy konkurs na kampus edukacyjny i przedszkole przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach


Zamawiający:
Gmina Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
przy współpracy
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. Kamil Miklaszewski
Asystent Sekretarza Sądu Konkursowego: arch. kraj. Rafał Mroczkowski
adres poczty elektronicznej (e-mail): konkurs-michalowice@sarp.warszawa.pl, tel: +48 609 829 177

Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt.2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych Etapu I (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy nie więcej niż pięć (5) najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i
zaproszeni do składania prac konkursowych Etapu II (Etap II konkursu).

Terminy:
2019-04-19 - Ogłoszenie konkursu
2019-04-30 - Zadawanie pytań dotyczących treści regulaminu
2019-05-10 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2019-07-01 - Składanie opracowań studialnych Etapu I
2019-08-19 - Składanie prac konkursowych Etapu II
2019-08-28 - Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu

Sąd konkursowy:
Przewodniczący Sądu konkursowego:
1. Grzegorz Stiasny – architekt, Sędzia Konkursowy SARP
Sędzia referent:
2. Maciej Kowalczyk – architekt, Sędzia Konkursowy SARP
Asystent Sędziego referenta bez prawa głosu:
3. Gaweł Tyrała – architekt, OW SARP
Członkowie:
4. Szczepan Wroński - architekt, Sędzia Konkursowy SARP
5. Dorota Bagińska – architekt, Sędzia ze strony Zamawiającego
6. Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice , Sądzia ze strony Zamawiającego
7. Renata Bontron – Sędzia ze strony Zamawiającego
8. Sławomir Rymuza - Sędzia ze strony Zamawiającego
9. Tomasz Łoziński - Sędzia ze strony Zamawiającego

Kryteria oceny opracowań studialnych Etapu I:
Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:
a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w kontekście zmian w stosunku do MPZP.
b) Realność, trafność i sprawność proponowanych rozwiązań urbanistycznoarchitektonicznych
kontekście obiektów i przestrzeni publicznych/społecznych.
c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku przedszkola.
d) Trafność lokalizacyjna przedszkola w kontekście istniejącego i planowanego zagospodarowania oraz zgodności z MPZP.
e) Trafność zaproponowanych rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych w budynku przedszkola.

Nagrody:
1. Nagrody pieniężne
I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 45 000 zł netto
II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 35 000 zł netto
III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł netto

2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla jednego Uczestnika Konkursu, który otrzymał I Nagrodę lub Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla dwóch Uczestników konkursu, którzy otrzymali dwie równorzędne najwyższe Nagrody.

3. Organizator przewiduje przyznanie dwóch dodatkowych Nagród pieniężnych w formie wyróżnień, po 15 000 zł netto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz załączniki do pobrania:
https://konkurs-michalowice.sarp.warszawa.pl/

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl