Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2018-12-20 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Dąbrowa Górnicza  
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PRIORYTETOWEGO OBSZARU REWITALIZACJI CENTRUM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TERENU FABRYKI PEŁNEJ ŻYCIA


Zamawiający:
Miasto Dąbrowa Górnicza – miasto posiadające prawa powiatu Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Zamawiający powierza prace organizacyjne przy przygotowaniu Konkursu, jego przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Organizatorowi Wykonawczemu, zwanemu dalej Organizatorem. Organizatorem jest:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice adres e-mail (wyłącznie dla korespondencji związanej z niniejszym Konkursem, w czasie trwania Konkursu): sarpkonkurs.fabrykapelnazycia@gmail.com, www.sarp.katowice.pl, tel: 32 253 97 74

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji - urbanistyczno-architektonicznej dla założenia przestrzennego Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji CENTRUM w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia - to znaczy byłej fabryki obrabiarek DEFUM oraz terenów otoczenia - jako twórczej pracy projektowej.
Założenie przestrzenne - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmować będzie zagospodarowanie terenu założenia w wyznaczonych granicach z nawiązaniem do istniejącego otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie.
Przedmiotem rozważań będzie:
- obszar studialny założenia przestrzennego z nawiązaniem do istniejącego otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie (B),
- zasadniczy obszar będący przedmiotem konkursu – obszar opracowania koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej dla potencjalnej przebudowy i rozbudowy programowo-przestrzennej uwzględniający regulaminowe wytyczne programowe, funkcjonalne oraz dotyczące form przyszłych obiektów architektonicznych oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych przedmiotowego przedsięwzięcia (A). zgodnie z granicami opracowania przedstawionymi w Załączniku nr 11.

Terminarz konkursu:
• 30.11.2018 Ogłoszenia Konkursu
• do 10.12.2018 Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem
• do 14.12.2018 Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora
• do 20.12.2018 Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem
• Po dopuszczeniu Uczestników do udziału w Konkursie. Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora.
• do dnia 20.12.2018 do godziny 15:00 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura
• Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia
• Po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie. Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora.
• Data zostanie podana po o opublikowaniu Listy Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie
• do dnia 15.03.2019r. do godziny 15:00. Składanie prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie - w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura.
• Data zostanie podana w terminie późniejszym. Rozstrzygnięcie Konkursu - w siedzibie SARP Oddział Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach, lub miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
• Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników Konkursu. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja pokonkursowa - w siedzibie SARP Oddział Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach i/lub w siedzibie Zamawiającego.

Sąd Konkursowy w składzie:
1) dr inż. arch. Henryk Zubel (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
2) Wojciech Czyżewski (Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji i Komunikacji Społecznej, przewodniczący zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia - Miasto Dąbrowa Górnicza)
3) Alicja Kowalska (przedstawiciel strony społecznej - Miasto Dąbrowa Górnicza)
4) dr Marcin Lis (przedstawiciel środowiska naukowego - Miasto Dąbrowa Górnicza)
5) mgr inż. arch. Marlena Wolnik (SARP)
6) mgr inż. arch. Piotr Średniawa (SARP)
7) mgr inż. arch. Henryk Piątek (SARP)
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:
8) mgr inż. arch. Danuta Fredowicz (SARP)
9) mgr inż. arch. Piotr Fischer (SARP)
10) Magdalena Mike (Z-ca Naczelnika WOP- Miasto Dąbrowa Górnicza)
Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został powołany mgr inż. arch. Maciej Grychowski (SARP).

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych – 50%;
b) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, w tym możliwość etapowej komercjalizacji obszaru założenia – 30%;
c) stopień unikalności rozwiązań programowo – przestrzennych oraz odniesienie do kontekstu przestrzennego - w tym sposób nawiązania i stopień zachowania historycznej substancji budowlanej (formy architektonicznej, detalu, materiału) - 20%.

Nagrody:
I NAGRODA - 25 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA - 20 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
c) III NAGRODA - 15 000,- PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Regulamin oraz materiały do pobrania:
http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_DEFUM.html

  • 2018-12-21 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
KONKURS REALIZACYJNY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI NAD KANAŁEM ŻERAŃSKIM


Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa; przy współpracy Akademii Sztuki Architektury Krajobrazu (ASAK) ul. Wołoska 80/20, 02-507 Warszawa

adres e-mail: asak.sekretariat@gmail.com,
strona internetowa konkursu: http://www.asak.pl/portfolio/park-zeranski/

Nowe terminy:
do 10.12.2018 – składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu (do 17.12.2018 – odpowiedzi na pytania)
do 21.12.2018 – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
do 04.01.2019 – wyniki kwalifikacji
do 5.01.2019 – wizja lokalna obszaru opracowania
do 8.01.2019 – składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu (do 17.01.2019 – odpowiedzi na pytania)
do 14.03.2019 – składanie prac konkursowych wraz z wymaganymi oświadczeniami
28.03.2019 – rozstrzygnięcie Konkursu

do 27 listopada 2018 r. – składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu (wyłącznie drogą elektroniczną)
do 6 grudnia 2018 r. – odpowiedzi na pytania
do 13 grudnia 2018 r. – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
do 21 grudnia 2018 r. – wyniki kwalifikacji do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie
do 2 stycznia 2019 r. – składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu przez Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do dalszego udziału w Konkursie (wyłącznie drogą elektroniczną)
5 stycznia 2019 r. – wizja lokalna obszaru opracowania
do 10 stycznia 2019 r. – odpowiedzi na pytania
do 28 lutego 2019 r. (czwartek) do godz. 15.00 – składanie prac konkursowych wraz z wymaganymi oświadczeniami
11 marca 2019 r. – rozstrzygnięcie Konkursu


Skład sądu konkursowego:
Przewodniczący:
1. Marcin Brataniec – architekt (sędzia konkursowy SARP, członek MPOIA, pracownia eM4. Pracownia Architektury. Brataniec)
Sędzia referent:
2. Michał Skrobot – dr inż. arch. kraj. (ASAK, Sztuka Krajobrazu)

Członkowie:
3. Jerzy Bogusławski – dr hab. inż. arch., prof. ASP (Bogusławski i Partnerzy Pracownia Architektoniczna)
4. Krzysztof Ozimek – architekt (Pracownia Projektowa AZO)
5. Beata J. Gawryszewska – dr hab. inż. arch. kraj. (Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW)
6. Jeremi T. Królikowski – dr hab. Inż. arch., prof. nzw. SGGW (Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW)
7. Maciej Wicik – Zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
8. Andrzej Banach – Główny Specjalista ds. nadzoru budowlanego/Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
9. Anna Adamczewska – Kierownik Zespołu Rejonu Ogrodniczego 7, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
10. Alicja Jędrzejewska – Kierownik Działu Dokumentacji Rysunkowej, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
11. Bartosz Rozbiewski – Kierownik działu Analiz i Ocen Wydziału Polityki Przestrzennej, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
12. Małgorzata Rotter – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
13. Magdalena Roguska – Radna Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
14. Mateusz Senko – “Ocalmy tereny nad Kanałem Żerańskim” – przedstawiciel strony społecznej
15. Emilia Szaruga – Project manager, Marvipol Development S.A.

Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu powołano mgr inż. arch. kraj. Beatę Rothimel (ASAK).

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
a) atrakcyjność i integralność kompozycji rozwiązań krajobrazowych, w tym twórcze nawiązanie do charakteru miejsca;
b) funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań programowych i przestrzennych;
c) stopień i trafność uwzględnienia w koncepcji rozwiązań proekologicznych;
d) realność realizacji i racjonalność relacji między nakładami na budowę i eksploatację a osiągniętymi efektami;
e) zapewnienie dostępności (także dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji) i bezpieczeństwa użytkownikom.

Nagrody:
I NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 40,000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 25,000 zł brutto
III NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 15,000 zł brutto
Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 15,000 zł brutto. O liczbie wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy.

Regulamin konkursu wraz załącznikami:
http://www.asak.pl/portfolio/park-zeranski/

  • 2018-12-22 - Składanie prac konkursowych wraz z wymaganymi oświadczeniami
Strawczyn  
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - PRZESTRZENNEJ REWITALIZACJI TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRAWCZYNIE


Zamawiający:
Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
tel: 41 303 80 02,(003), sekretariat@strawczyn.pl

Zamawiający powierza prace polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich, SARP Oddział KIELCE, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
adres e-mail (wyłącznie dla korespondencji związanej z niniejszym Konkursem):
konkursstrawczyn@gmail.com
adres strony internetowej: http://www.kielce.sarp.org.pl

Terminy:
do 16 listopada 2018 r. - Termin zadawania pytań do Regulaminu Konkursu (termin przedłużony)
do 22 grudnia 2018 r. (sobota) do godz. 14.00 - Składanie prac konkursowych wraz z wymaganymi oświadczeniami
28 grudnia 2018 r. - Rozstrzygnięcie Konkursu

Skład sądu konkursowego:
1) mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz Opałka (SARP O/Kielce)– Przewodnicząca Sądu Konkursowego
2) mgr inż. arch. Mariusz Antos (SARP O/Radom) – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
3) mgr inż. arch. Janusz Janik - sędzia referent (SARP O/Kielce)
4) Wójt Gminy Strawczyn
5) Ewa Wawrzeńczyk – Sekretarz Gminy Strawczyn
6) Anna Gad – Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie inny członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:
7) mgr inż. arch. Wojciech Głowacki (SARP O/Kielce)
8) mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak (SARP O/Kielce)
9) Łukasz Cedro – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej,
10) Grzegorz Gad – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie,
11) Maciej Lewandowski – Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu powołano:
9) mgr inż. arch. Natalię Głowacką (SARP O/Kielce).

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
a) atrakcyjność przyjętych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych terenu, w tym jego walory wizualne i użytkowe – 50%,
b) prawidłowość przyjętych rozwiązań przestrzennych zagospodarowania terenu - 30%,
c) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji terenu objętego przedmiotem Konkursu – 20%

Nagrody:
I NAGRODA – 10.000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA – 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto)
c) III NAGRODA – 3.000,00 PLN brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto)
Dla Sądu Konkursowego zastrzeżono prawo innego rozdzielenia kwoty przeznaczonej na nagrody i wyróżnienia pieniężne pod warunkiem wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na ten cel, tj. 18.000 zł brutto (słownie: osiemnastu tysięcy złotych brutto).

Regulamin konkursu wraz załącznikami:
http://kielce.sarp.org.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-przestrzennej-rewitalizacji-terenu-wokol-zalewu-w-strawczynie/

  • 2019-03-11 - Składanie prac konkursowych
Gdańsk  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi


Zamawiający:
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
we współpracy z Biurem Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
pod patronatem STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami konkursu (Uczestnikami) jest:
mgr inż. Jan Kreft, sekretarz organizacyjny konkursu tel.: 58 348 62 16, e-mail: krean@pg.edu.pl

Przedmiotem Konkursu jest projekt architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie „Koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi” zgodnie z granicami określonymi na mapie do Regulaminu Konkursu.

Przesłanki do ogłoszenia konkursu:
• Potrzeba wypracowania spójnej wizji rozwoju kampusu PG oraz terenów przyległych wraz z poprawą jakości rozwiązań przestrzennych i krajobrazowych istniejących terenów kampusu.
• Potrzeba sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu obszaru opracowania.
Nie ma obowiązku kierowania się zapisami obowiązującego MPZP nr 1014 i 0808 w granicach opracowania.

Terminy:
1. Ogłoszenie konkursu 10.12.2018 r.
2. Składanie zapytań dotyczących Regulaminu konkursu 28.01.2019 r.
3. Odpowiedzi na zapytania 06.02.2019 r.
4. Termin składania prac konkursowych 11.03.2019 r.
5. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej 29.03.2019 r.
6. Termin wydania (wypłacenia) nagród i wyróżnień 29.04.2019 r.

Skład Sądu Konkursowego
1. mgr inż. arch. Ryszard Jurkowski, SARP Katowice - przewodniczący Sądu konkursowego,
2. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny, Sędzia referent,
3. prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński, Prorektor ds. Organizacji Politechniki Gdańskiej,
4. arch. Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
5. mgr inż. Mariusz Miller, kanclerz Politechniki Gdańskiej,
6. arch. Irena Grzywacz, Kierownik Zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz Biura Rozwoju Gdańska,
7. arch. Jarosław Wincek, Biuro Rozwoju Gdańska,
8. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej,
9. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. Politechniki Gdańskiej,
10. arch. Maura Zaworska – architekt krajobrazu, Politechnika Gdańska,
11. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury Politechniki
Gdańskiej - pełnomocnik Rektora ds. zagospodarowania przestrzennego kampusu Politechniki Gdańskiej.

Kryteria oceny prac konkursowych:
a) kryterium „Walory architektoniczne”- 80 % (do 80 pkt), w tym za podkryteria:
• Stworzenie spójnej koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z otoczeniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 Regulaminu: do 40 pkt.
• Stworzenie spójnego systemu zróżnicowanych przestrzeni publicznych z wykorzystaniem walorów zieleni, wody, ukształtowania terenu i zabudowy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 c Regulaminu: do 20 pkt.
• Wskazanie możliwości powiązania obszaru uczelni ze strukturą urbanistyczną Wrzeszcza i terenami zieleni wzgórz morenowych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 d Regulaminu: do 20 pkt.
b) kryterium „Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne” - 20 % (20 pkt), w tym za podkryteria):
• Zaproponowanie rozwiązań komunikacji pieszej i kołowej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 e Regulaminu: do 10 pkt.
• Zaproponowanie miejsc postojowych dla samochodów i rowerów zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 e Regulaminu: do 10 pkt.

Nagrody:
I nagroda w wysokości 45.000,- PLN brutto;
II nagroda w wysokości 25.000,- PLN brutto;
III nagroda w wysokości 15.000,- PLN brutto
oraz trzy wyróżnienia po 5.000 – PLN brutto
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród lub innego podziału nagród i wyróżnień.

Regulamin konkursu oraz informacje związane z konkursem:
https://dzp.pg.edu.pl/?a=s&poid=07242

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl