SERWIS ARCHITEKTONICZNY

B I E Ż Ą C E   U S T A W Y

     

Dz. U. poz. 271 / 2015

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 271

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 199 / 2015

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 199

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o plasnowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 1278 / 2014

Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1278

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 888 / 2014

Dziennik Ustaw z 2 lipca 2014 r. poz. 888

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 883 / 2014

Dziennik Ustaw z 2 lipca 2014 r. poz. 883

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 867 / 2014

Dziennik Ustaw z 30 czerwca 2014 r. poz. 867

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 1409 / 2013

Dziennik Ustaw z 29 listopada 2013 r. poz. 1409

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 1129 / 2013

Dziennik Ustaw z 24 września 2013 r. poz. 1129

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 1013 / 2013

Dziennik Ustaw z 3 września 2013 r. poz. 1013

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 932 / 2013

Dziennik Ustaw z 14 sierpnia 2013 r. poz. 932

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 926 / 2013

Dziennik Ustaw z 13 sierpnia 2013 r. poz. 926

Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 762 / 2013

Dziennik Ustaw z 2 lipca 2013 r. poz. 762

Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 405 / 2013

Dziennik Ustaw z 28 marca 2013 r. poz. 405

Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 181 / 2013

Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 181

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. poz. 148 / 2013

Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 148

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 220 / 2012

Dziennik Ustaw Nr 220 z 2012 r. poz. 1289

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 110 / 2012

Dziennik Ustaw Nr 110 z 2012 r. poz. 647

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 81 / 2012

Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadzowienia obiektów budowlanych

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 81 / 2012

Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 462

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 65 / 2012

Dziennik Ustaw Nr 65 z 2012 r. poz. 365

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 39 / 2012

Dziennik Ustaw Nr 39 z 2012 r. poz. 211

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 39 / 2012

Dziennik Ustaw Nr 39 z 2012 r. poz. 210

KONWENCJA o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzona w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 165 / 2011

Dziennik Ustaw Nr 165 z 2011 r. poz. 987

Rozporządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 165 / 2011

Dziennik Ustaw Nr 165 z 2011 r. poz. 985

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 153 / 2011

Dziennik Ustaw Nr 153 z 2011 r. poz. 901

Ustawa z dnia 26 maja 2011 r.

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 144 / 2011

Dziennik Ustaw Nr 144 z 2011 r. poz. 859

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 135 / 2011

Dziennik Ustaw Nr 135 z 2011 r. poz. 789

Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r.

o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 99 / 2011

Dziennik Ustaw Nr 99 z 2011 r. poz. 573

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 94 / 2011

Dziennik Ustaw Nr 94 z 2011 r. poz. 551

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o efektywności energetycznej

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 87 / 2011

Dziennik Ustaw Nr 87 z 2011 r. poz. 486

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r.

w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 75 / 2011

Dziennik Ustaw Nr 75 z 2011 r. poz. 399

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 42 / 2011

Dziennik Ustaw Nr 42 z 2011 r. poz. 217

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 5 / 2011

Dziennik Ustaw Nr 5 z 2011 r. poz. 14

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r.

w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 243 / 2010

Dziennik Ustaw Nr 243 z 2010 r. poz. 1623

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 12 listopada 2010

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 239 / 2010

Dziennik Ustaw Nr 239 z 2010 r. poz. 1597

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 235 / 2010

Dziennik Ustaw Nr 235 z 2010 r. poz. 1539

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 155 / 2010

Dziennik Ustaw Nr 155 z 2010 r. poz. 1043

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 144 / 2010

Dziennik Ustaw Nr 144 z 2010 r. poz. 969

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 sierpnia 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 143 / 2010

Dziennik Ustaw Nr 143 z 2010 r. poz. 963

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r.

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 72 / 2010

Dziennik Ustaw Nr 72 z 2010 r. poz. 464

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 205 / 2009

Dziennik Ustaw Nr 205 z 2009 r. poz. 1584

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 161 / 2009

Dziennik Ustaw Nr 161 z 2009 r. poz. 1279

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o zmianie ustawy

Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 125 / 2009

Dziennik Ustaw Nr 125 z 2009 r. poz. 1030

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 108 / 2009

Dziennik Ustaw Nr 108 z 2009 r. poz. 907

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 56 / 2009

Dziennik Ustaw Nr 56 z 2009 r. poz. 461

Rozporządzenie z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 228 / 2008

Dziennik Ustaw Nr 228 z 2008 r. poz. 1514

Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 228 / 2008

Dziennik Ustaw Nr 228 z 2008 r. poz. 1513

Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 223 / 2008

Dziennik Ustaw Nr 223 z 2008 r. poz. 1459

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.

o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 220 / 2008

Dziennik Ustaw Nr 220 z 2008 r. poz. 1413

Ustawa z dnia 15 października 2008 r.

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 210 / 2008

Dziennik Ustaw Nr 210 z 2008 r. poz. 1321

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy — Prawo budowlane

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 206 / 2008

Dziennik Ustaw Nr 206 z 2008 r. poz. 1287

Ustawa z 8 października 2008

o zmianie ustawy - Prawo Budowlane

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 201 / 2008

Dziennik Ustaw Nr 201 z 2008 r. poz. 1240

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 201 / 2008

Dziennik Ustaw Nr 201 z 2008 r. poz. 1239

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 201 / 2008

Dziennik Ustaw Nr 201 z 2008 r. poz. 1238

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Tekst ustawy plik pdf >>>

Dz. U. 145 / 2008

Dziennik Ustaw Nr 145 z 2008 r. poz. 914

o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Tekst ustawy >>>

Dz. U. 99 / 2007

Dziennik Ustaw Nr 99 z 2007 r. poz. 665

o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Tekst ustawy >>>

Dz. U. 86 / 2007

Dziennik Ustaw Nr 86 z 2007 r. poz. 579

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Tekst ustawy >>>  

Dz. U. 83 / 2006

Dziennik Ustaw Nr 83 z dnia 16.05.2006 poz. 578

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Tekst ustawy 

Dz. U. 219 / 2005

Dziennik Ustaw Nr 219 z dnia 31.10.2005 poz. 1864

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Tekst ustawy 

Dz. U. 163 / 2005

Dziennik Ustaw Nr 163 z dnia 26.08.2005 poz. 1364

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Tekst ustawy 

Dz. U. 150 / 2005

Dziennik Ustaw Nr 150 z dnia 30.06.2005 poz. 1247

Ustawa o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Tekst ustawy 

 

Dz. U. 96 / 2005

Dziennik Ustaw Nr 96 z dnia 2.06.2005 poz. 817

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Tekst ustawy 

Dz. U. 75 / 2005

Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 29.04.2005 poz. 664  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Tekst ustawy 

Dz. U. 242 / 2004

Dziennik Ustaw Nr 242 z dnia 10 listopada 2004 r. poz. 2421 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. poz. 2421 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

Tekst ustawy 

Dz. U. 202 / 2004

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 2072. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Tekst ustawy  

Dz. U. 179 / 2004

Dziennik Ustaw Nr 179 z dnia 16 sierpnia 2004 r., poz. 1848. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ustawy  

Dz. U. 118 / 2004

Dziennik Ustaw nr 118 z dnia 26.05.2004 r. poz. 1233. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Tekst ustawy  

Dz. U. 109 / 2004

Dziennik Ustaw nr 109 z dnia 12.05.2004 r. poz. 1156. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tekst ustawy  

Dz. U. 93 / 2004

Dziennik Ustaw nr 93 z dnia 16.04.2004 r. poz. 888. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Tekst ustawy  

Dz. U. 18 / 2004

Dziennik Ustaw nr 18 z dnia 06.02.2004 r. poz. 172. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.01.2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Tekst ustawy  

Dz. U. 220 / 2003

Dziennik Ustaw nr 220 z dnia 23.12.2003 r. poz. 2174. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

Tekst ustawy  

Dz. U. 175 / 2003

Dziennik Ustaw nr 175 z dnia 08.10.2003 r. poz. 1704. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Tekst ustawy  

Dz. U. 130 / 2003

Dziennik Ustaw nr 130 z dnia 24.07.2003 r. poz. 1191. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5.05.2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych.

Tekst ustawy  

Dz. U. 130 / 2003

Dziennik Ustaw nr 130 z dnia 24.07.2003 r. poz. 1192. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska.

Tekst ustawy  

Dz. U. 121 / 2003

Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 11.07.2003 r. poz. 1137. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Tekst ustawy  

Dz. U. 121 / 2003

Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 11.07.2003 r. poz. 1138. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Tekst ustawy  

Dz. U. 121 / 2003

Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 11.07.2003 r. poz. 1139. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Tekst ustawy  

Dz. U. 120 / 2003

Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1126. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Tekst ustawy  

Dz. U. 120 / 2003

Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1127. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Tekst ustawy  

Dz. U. 120 / 2003

Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1128. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli.

Tekst ustawy  

Dz. U. 120 / 2003

Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1129. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Tekst ustawy  

Dz. U. 120 / 2003

Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1130. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Tekst ustawy  

Dz. U. 120 / 2003

Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Tekst ustawy  

Dz. U. 120 / 2003

Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1132. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2003 w sprawie stawki opłaty stanowiącej podstawowej do obliczania kary wymierzonej w wyniku obowiązkowej kontroli.

Tekst ustawy  

Dz. U. 120 / 2003

Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Tekst ustawy  

Dz. U. 120 / 2003

Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1134. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie książki obiektu budowlanego.

Tekst ustawy  

Dz. U. 120 / 2003

Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1135. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metoda wybuchową.

Tekst ustawy  

Dz. U. 80 / 2003

Dziennik Ustaw Nr 80 z dnia 10.05.2003 r. poz. 717 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Tekst ustawy    

Dz. U. 80 / 2003

Dziennik Ustaw Nr 80 z dnia 10.05.2003 r. poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

Tekst ustawy  

Dz. U. 33 / 2003

Dziennik Ustaw Nr 33 z dnia 26.02.2003. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. poz. 270 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tekst ustawy 

Dz. U. 237 / 2002

30.01.2003 weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych. (Dz. U. Nr 237, poz. 2007)

Tekst ustawy 

Dz. U. 179 / 2002

Dziennik Ustaw 179 z dnia 29.10.2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno - budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania.

Tekst ustawy 

Dz. U. 156 / 2002

Dziennik Ustaw Nr 156,  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury poz. 1304 z dnia 12 września 2002r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.   

Tekst ustawy 

Dz. U. 134 / 2002

Dziennik Ustaw Nr 134 z dnia 27.08.2002 poz. 1130. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Tekst ustawy 

Dz. U. 108 / 2002

Dziennik Ustaw Nr 108 z dnia 17 lipca 2002r. poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Tekst ustawy  

Dz. U. 23 / 2002

Dziennik Ustaw Nr 23 z dnia 15 lutego 2002 r. poz. 221 o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Tekst ustawy   

Dz. U. 5 / 2001

Dziennik Ustaw Nr 5 z dnia 15 lipca 2000r. poz. 42 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Tekst ustawy  

 

B I E Ż Ą C E   U S T A W Y